preloader

Accreditations

2

Developed by the USA Department of Energy at Argonne National Laboratories, Tribology Division as, part of the NASA space program.

НАСА сансрын үндэсний лабораторийн хөтөлбөрийн хэсэг болох Аргонн трибологийн хэлтэст АНУ-ын Эрчим хүчний яамнаас боловсруулсан.

3

The technology behind Boron-CLS-Bond® was awarded the prestigious R&D100 award 1991 for best new discovery.

Boron-CLS-Bond® технологийн хамгийн шилдэг шинэ нээлтийн төлөө 1991 оны нэр хүндтэй R&D100 шагналаар шагнагджээ.

4

MotorSilk® Engine Treatment with Boron-CLS-Bond® was awarded the prestigious R&D100 award 1996 for best new product.

Boron-CLS-Bond® бүхий MotorSilk® хөдөлгүүрийн эмчилгээ нь хамгийн шилдэг шинэ бүтээгдэхүүн болох 1996 оны R&D100 нэр хүндтэй шагналаар шагнагджээ.

5

Boron-CLS-Bond® holds a U.S. Government Patent #5431830 under the U.S. Department of Energy.

Boron-CLS-Bond® нь АНУ-ын Эрчим хүчний яамны харьяа АНУ-ын Засгийн газрын 5431830 дугаартай патент эзэмшдэг. 

7

MotorSilk® Engine Treatment is compliant under ISO 14064 and is the only engine treatment to qualify for Carbon Credits.

MotorSilk® хөдөлгүүрийн эмчилгээ нь ISO 14064 стандартад нийцсэн бөгөөд нүүрстөрөгчийн кредитэд хамрагдах цорын ганц хөдөлгүүрийн эмчилгээ юм.

image13-e1596273912505

Boron-CLS-Bond® products hold the Certification of Biodegradability ISO 14593.

Boron-CLS-Bond® бүтээгдэхүүнүүд нь ISO 14593 биологийн чадварын гэрчилгээтэй байдаг.

9

Boron-CLS-Bond® products are tested in accordance with ASTM standards.

Boron-CLS-Bond® бүтээгдэхүүнийг ASTM стандартын дагуу туршиж үздэг.

logo-e1596273943868

Boron-CLS-Bond® products are proven to not harm aquatic life and all LubriSilk® Greases have Harmonized Offshore Chemical Notification Format (HOCNF) Certification.

Boron-CLS-Bond® бүтээгдэхүүнүүд нь усны амьдралд хор хөнөөл учруулахгүй нь батлагдсан бөгөөд бүх LubriSilk® Greases нь Offshore Chemical Notification Format (HOCNF) гэрчилгээтэй.