preloader

Conditions of Use Үйлчилгээний нөхцөл

Conditions of use Үйлчилгээний нөхцөл

ЭНЭ САЙТЫГ АШИГЛАХААСАА ӨМНӨ ДАРААХ МЭДЭЭЛЛИЙГ АНХААРАЛТАЙ УНШИНА УУ.

Шинэ Любрикант Технологи (“NLT”)- ийн вэб сайтад тавтай морилно уу!

Ерөнхий хамрах хүрээ

NLT нь энэ сайт болон эдгээр ашиглалтын нөхцөлийг ямар ч үед, ямар ч мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх боломжтой. Тиймээс та энэ вэбсайт руу буцаж ирэх бүртээ энэ хэсгийг сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй. NLT нь мөн энэхүү вэбсайтыг ямар нэгэн шалтгаанаар танд ашиглахгүйгээр зогсоох, өөрчлөх, хязгаарлах сонголтыг хийж болохыг та ойлгох хэрэгтэй.

Зохиогчийн эрх

Энэ вэбсайтыг Сингапур болон бусад улсын зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжоор хамгаалдаг. NLT таныг энэ сайтад байрлах мэдээлэлд нэвтрэх эсвэл хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглах зорилгоор ганц хувь хуулбарыг авахыг зөвшөөрч байна. Энэ вэбсайт дээрх контент эсвэл програмын аль ч хэсгийг хуулж, татаж, татаж авах системд хадгалах, бусад зорилгоор дахин тарааж болохгүй. Урьдчилан бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр вэб сайтын дизайн, байрлуулалтын хэсгийг өөрчлөх, хуулбарлах, тараахыг хориглоно.

Барааны тэмдэг

Барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, лого зэргийг зөвшөөрөлгүй ашиглах нь Сингапур, АНУ-ын холбооны болон муж улсын мөн олон улсын худалдааны тэмдгийн тухай хуулийг зөрчсөн байж болзошгүй юм.

Энэхүү сайтаас хандах линкүүд

Энэ вэбсайт нь NLT-ээс бусад талын удирддаг вэбсайтуудын холбоосыг агуулдаг бөгөөд эдгээр сайт дээр NLT нь хяналт тавьдаггүй.

  • Эдгээр холбоосууд, бусад сайтууд дээр байгаа аливаа мэдээллийг NLT баталгаажуулж өгөхгүй..
  • BLT нь бусад сайтын агуулгыг шинэчлэх, залруулах, нэмэх үүрэгтэй биш юм.
  • BLT нь бусад холбогдсон сайтуудад зохисгүй, доромжилсон контентыг агуулаагүй гэсэн баталгаа гаргахгүй бөгөөд бид бусад сайтын агуулгад хариуцлага хүлээхгүй болно.
  • BLT нь зөвхөн хэрэглэгчдэд хэрэгтэй гэж үзсэн бусад интернетийн сайтуудтай холбодог. Тухайн вэбсайттай холбогдсон бусад бүх Интернет сайтуудад хандах нь таныг эрсдэлд оруулна. NLT нь ийм хандалтын хариуцлагыг хүлээхгүй.

Энэхүү сайт руу хандах линкүүд

Хэрэв та болон NLT-ийн хооронд байгуулсан бичгээр хийсэн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол та дараахь холбох бодлогыг баримтлах ёстой:

  • Вэб сайт руу орох линк нь зөвхөн “NLT вэб сайт” гэсэн тодорхой тэмдэглэгдсэн холбоос байх ёстой.
  • Холболтын гадаад байдал, байрлал болон бусад талууд нь BLT-ийн нэр, худалдааны тэмдгүүдтэй холбоотой сайн сайхан сэтгэгдлийг гутаах зэрэг сайтын эсрэг байж болохгүй.
  • Холбоос нь тухайн URL, www.nltboron.com руу чиглүүлэх ёстой бөгөөд сайтын бусад хуудаснууд биш.
  • Холболтын гадаад байдал, байрлал, бусад шинж чанарууд нь танай байгууллага, ивээн тэтгэгч эсвэл NLT-тай холбоотой хуурамч дүр төрхийг бий болгож болохгүй.
  • Хэрэглэгчийг сонгосон тохиолдолд линк нь вэб хуудсыг дэлгэцийн хэсэгт биш, бүтэн дэлгэцээр харуулах ёстой.
  • NLT нь холболтын зөвшөөрлийг ямар ч үед, өөрийн үзэмжээр хүчингүй болгох эрхтэй.

Баталгаа өгөхгүй

ЭНЭ ВЭБСАЙТ НЬ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХГҮЙ.

Энэхүү вэб сайтаар дамжуулж буй агуулга нь тухайн сэдвийг хамарсан ерөнхий мэдээллийн нөөц байх ёстой юм. Энэ нь танд “байгаа” ба “боломжтой” гэсэн үндсэн нөхцөлөөр, нарийвчлал, бүрэн бүтэн байдал, валют, найдвартай байдлыг багтаасан, гэхдээ үүнд хязгаарлагдахгүй байдлаар, баталгаагүйгээр дамжуулна. Аливаа мэдээллийг та үүн дээр тулгуурлан баталгаажуулах үүрэгтэй. Вэбсайт болон түүний контентыг ашиглах нь цорын ганц эрсдэл болно.

NLT нь вэбсайтыг ашиглах нь тасралтгүй эсвэл алдаагүй ашиглах талаар ямар ч баталгаа өгөхгүй. Та вэбсайтаас авсан аливаа контентоо вирусаас ангид байлгахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

Дээрх заалтууд нь тодорхой зорилго бүхий баталгааг хасахыг зөвшөөрдөггүй улс оронд хамаарахгүй болно.

Хариуцлагын хязгаарлалт

NLT нь вэбсайт руу нэвтрэх, ашиглахтай холбоотой, шууд, шууд бус, гэнэтийн, үр дагавар, эсвэл онцгой хохирол зэрэг гэрээнд суурилсан эсэхээс үл хамааран хатуу хариуцлага эсвэл бусад хэлбэрийн хариуцлагыг тусгайлан хүлээхгүй. NLT-д ийм хохирол учирч болзошгүй талаар, тухайн вэб сайтыг ашиглан олж авсан агуулгын аль ч тал дээр найдах, хязгаарлагдахгүй байх талаар зөвлөгөө өгсөн байсан ч гэсэн, алдаа, дутагдалтай байдал эсвэл хэрэглэгчээс мэдээлэл дамжуулах, саатуулах, вэбсайт эсвэл вирустэй холбоотой харилцаа холбооны холболт тасалдсан, эсвэл хайхрамжгүй байдал, бусад үйлдлүүд, харилцаа холбооны улмаас бүрэн буюу хэсэгчлэн үүссэн үед, вэбсайт, эсвэл холбогдох мэдээлэл, хөтөлбөрийг хулгайлах, устгах үед ч хариуцлага хүлээхгүй.

Байршил ба Удирдах хууль

NLT нь энэ вэбсайтыг Сингапур дахь өөрийн оффисуудаас удирддаг. Сингапурын хууль эдгээр нөхцлийг зохицуулна. NLT нь вэбсайт дахь мэдээлэл нь бусад байршилд ашиглахад тохиромжтой, эсвэл ашиглах боломжгүй гэсэн байр суурь илэрхийлдэггүй бөгөөд BLT вэб сайтын агуулга хууль бус байж болзошгүй гэж үзсэн нутаг дэвсгэрээс нэвтрэхийг хориглоно. Бусад байршлуудаас NLT вэбсайтыг ашиглахыг хүссэн хэн бүхэн өөрсдийн санаачилгаар нэвтэрдэг бөгөөд холбогдох орон нутгийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

Зөрчлүүд ба нэмэлт бодлого

NLT нь энэ вэбсайтад тавигдсан Үйлчилгээний Нөхцлийг зөрчсөн үед хууль ёсны дагуу байгаа бүх арга хэрэгслийг олж ашиглах эрхтэй. Үүнд тухайн интернет хаягнаас вэбсайт руу нэвтрэх эрхийг хориглох эрх орно.